Blufish Japanese

Blufish Japanese
Sushi restaurant

Mon - Fri 11:30am - 2:00pm; 5:00pm - 9:30pm

204-779-9888
179 Bannatyne Ave. Bannatyne Winnipeg MB Canada
R3B 0R4