Blufish Japanese

Blufish Japanese
Sushi restaurant

Mon – Fri 11:30am – 2:00pm; 5:00pm – 9:30pm

204-779-9888
179 Bannatyne Ave. Bannatyne Winnipeg MB Canada
R3B 0R4